سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
دانشگاه آزاد واحد تهران مركز  
مدرس 
1377/07/01 
1381/03/31 
معارف اسلامی 
تدریس 
دانشگاه آزاد واحد پرند 
مدرس 
1381/07/01 
 
معارف اسلامی